terug naar Parktuin Oosterhouw

NEDERLANDSE TUINENSTICHTING


Opzet  
De Nederlandse tuinenstichting (NTs) is een organisatie die zich inzet voor het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter of ligging De NTs acties omvatten zowel monumentenzorg voor openbaar groen als de instandhouding van historische particuliere en bedrijfstuinen en -parken vanaf de negentiende eeuw.  
 
Behoud en herstel
Sinds haar oprichting in 1980 heeft de NTs met succes kunnen bijdragen aan het behoud van veel bedreigd historisch groen. Dit omvat:
* adviseren over herstel en beheer van waardevolle groenobjecten
* acties gericht op de bevordering van dit herstel
* inventarisatie en onderzoek naar onderwerpen als de Nederlandse tuinkunst vanaf 1850, de Nederlandse landschapsarchitectuur en de toepassing van historisch plantmateriaal.
 
Voorlichting
Naast het behoud en herstel geeft de NTs door middel van publicaties, cursussen en lezingen aan een zo groot mogelijk publiek voorlichting over de noodzaak van groene monumentenzorg. De band met de donateurs wordt versterkt door middel van donateurdagen en het bezoek aan bijzondere tuinen van mede-donateurs.  
   
Samenwerking  
Om krachten te bundelen kwam onder mede-initiatief van de NTs in 1999 het Platform Monumentaal groen tot stand. Dit samenwerkingsverband met andere 'groene' instellingen, zoals Bomenstichting, Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, Tuinhistorisch Genoodschap Cascade en Vereniging de Terebinth, zet zich in voor een actief en doelgericht monumentaal groenbeleid van de overheid.  
Stichting NCM (linkenpagina naar 27 stichtingen en verenigingen die zich met cultuur in brede zin bezighouden, waaronder voornoemde stichtingen)  

 
Secretariaat Nederlandse Tuinenstichting:
 
Lindengracht 94
 
1015 KK Amsterdam
 
telefoon: 020 - 6385851
 
fax: 020 - 6385851
 
e-mail: nederl.tuinenst@hetnet.nl
 
www.tuinenstichting.nl/
 
   

 
BOEKEN OVER TUINENBESCHERMING EN -BEHOUD